หนังสือสัจธรรมแห่งชีวิต


หนังสือ “สัจธรรมชีวิต” นับเป็น “ความจริงของชีวิต” ที่ว่า “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” ไม่มีใครหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้ได้ ทำให้ทุกคนต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท

หนังสือสัจธรรมชีวิต เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการตู้สะพานบุญ เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งมีการเปิดตัวโครงการตู้สะพานบุญ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 มีจำนวนโรงพยาบาลที่รับมอบตู้สะพานบุญทั้งสิ้น 98 แห่ง ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระวันรัต ดำริแนะนำให้มีหนังสือสัจธรรม ที่เป็นคู่มือแนะนำเตรียมพร้อม กายใจ และครอบครัว ก่อนและหลัง ลมหายใจสุดท้าย จึงได้เริ่มมีการดำเนินการรวบรวมข้อมูมาตั้งแต่ ปี 2561 จนเสร็จสมบูรณ์ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ โครงการตู้สะพานบุญได้รับมอบอีก 2 ครั้งคือ เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 32 โรงพยาบาล และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อีก 98 โรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 228 โรงพยาบาล

หนังสือ “สัจธรรมชีวิต” นับเป็น “ความจริงของชีวิต” ที่ว่า “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” ไม่มีใครหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้ได้ ทำให้ทุกคนต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นคู่มือการเดินทางถึงปลายทางของชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างงดงาม นอกจากจะสนับสนุนการบริจาคอวัยวะตนซึ่งเป็นมหาทานครั้งสุดท้าย และเตรียมความพร้อมทางกฎหมายให้เกิดความสงบสุขในครอบครัวหลังจากไปแล้ว ยังทำให้ผู้อ่านเกิดความสงบจิตใจในช่วงบั้นปลายของชีวิตในที่สุด ซึ่งภายในเล่ม ได้รับการออกแบบรูปเล่มในโทนสีพาสเทล จัดพิมพ์อย่างสวยงามน่าอ่าน จำนวน 148 หน้าสี่สี โดยเนื้อหาประกอบด้วย ภาค 1 เมื่อเข้าใกล้วาระสุดท้าย ภาค 2 กฎหมายเกี่ยวกับความตาย (ก่อนเสียชีวิต) ภาค 3 พิธีศพ ภาค 4 กฎหมายเกี่ยวกับความตาย (หลังเสียชีวิต) และภาคผนวก เกี่ยวกับ ความตายในพระพุทธศาสนา บทความทั้งหมดในหนังสือสัจธรรมชีวิต ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประพันธ์ ทั้งสงฆ์ ฆราวาส ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนและหลัง ลมหายใจสุดท้าย เช่น ชีวามิตร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดทำหนังสือสัจธรรมชีวิต ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯในการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ โดยส่วนที่สำคัญ คือการดูแลชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจทางการแพทย์ ที่เชื่อมกับสังคม และการบูรณาการนี้ เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ในหลักสูตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ การออกหน่วยแพทย์อาสา ช่วยเหลือผู้ป่วย และช่วยภัยพิบัติ รวมไปถึงโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน หลักสูตรพระคิลานเวช เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตู้สะพานบุญเพื่อวาระสุดท้าย

ทั้งนี้ หนังสือสัจธรรมชีวิต จะจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ ศูนย์มะเร็ง ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หน่วยราชการและวัด เป็นต้น จำนวนรวม สำหรับการจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 คือ 15,000 เล่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจเนื้อหาของหนังสือสัจธรรมชีวิตสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://www.ggm.or.th หรือ ถ้าต้องการหนังสือหรือร่วมบริจาคสนับสนุนจัดพิมพ์เพิ่มเติม สามารถบริจาค(ลดหย่อนภาษี 1 เท่า) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  1. การรับบริจาคผ่าน e-donation โดยใช้ application scan QR code (ตามภาพที่ 1) โดยจะสามารถออกใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีตามกฎหมายได้เองโดยอัตโนมัติ
  2. โอนเงินทางบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 048-1-108-608 ชื่อบัญชีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยถ้าท่านต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาส่งหลักฐานโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ผู้รับ ทาง google form หรือ scan QR code (ภาพที่ 2) ด้านล่าง

หมายเหตู : ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inbox facebook page : มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (QR code (ภาพที่ 3 ) หรือ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0620011554

หนังสือสัจธรรมชีวิต

หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข (แบบที่ ๑)

ร่วมบริจาค สนับสนุน การจัดพิมพ์หนังสือสัจธรรมชีวิต (บริจาคเล่มละ 200 บาท)

กิจกรรม "มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์"

กิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้แก่ งานด้านแพทย์อาสา ปธพ. แพทย์อาสาเฉพาะทางสัญจร โครงการแพทย์ อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ แพทย์อาสายามภัยพิบัติ และ กิจกรรมอาสาอื่นเพื่อสังคม กิจกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) กิจกรรมด้านการ ศึกษาวิจัย กิจกรรมประชุมวิชาการ ด้านธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม เป็นต้น

หมายเหตุ :: เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบนำฝากตามช่องทางดังนี้

อีเมล์ : tmckpi@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม : นางสาวอัมพร ศรีเคลือบ โทร.062-001-1554

* เพื่อมูลนิธิฯ จะทำการออกใบเสร็จรับเงิน ให้ท่านนำไป ลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามลำดับที่ 950 *

------------------------------------------------------------------------------

กรณีหน่วยงาน หรือ องค์กร ที่ต้องการขอรับแบบฟอร์มขอบริจาคเพื่อสนับสนุน มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และมีความประสงค์จะบริจาคเงิน ผ่านทางช่องทางอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ "มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์" เพื่อขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบขอบคุณ ในนามตามข้อมูลระบุจากแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มขอบริจาคเพื่อสนับสนุน มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

แบบคำขอ "ใบลดหย่อนภาษี และ จำนวนรับหนังสือ" สำหรับผู้บริจาค สนับสนุนหนังสือสัจธรรมชีวิต


ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการแพทย์อาสาฯ และโครงการอื่นๆ ของ “มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์”

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ นางสาวอัมพร ศรีเคลือบ โทร.062-001-1554