หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรฯ ปธพ.


หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรฯ ปธพ. รุ่นที่ 1

กลุ่ม หัวข้อเอกสารวิจัย
กลุ่มที่ 1ธรรมาภิบาลสำหรับศูนย์กลางการแพทย์ระดับนานาชาติ (Good Governance for Medical Hub)
กลุ่มที่ 2การพิจารณาคดีจริยธรรมของแพทยสภา: การศึกษาคำพิพากษาศาลปกครอง
กลุ่มที่ 3การบริหารจัดการทางการแพทย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มที่ 4ธรรมาภิบาลสำหรับศูนย์กลางการแพทย์ระดับนานาชาติ (Good Governance for Medical Hub)
กลุ่มที่ 5ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษา : ชุมชนในจังหวัดชลบุรีและกาญจนบุรี)
กลุ่มที่ 6ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล : แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
กลุ่มที่ 7การผลิตแพทย์หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย
กลุ่มที่ 8ธรรมาภิบาลกับการบริหารทางการแพทย์สำหรับแรงงานต่างประเทศในประเทศไทย กรณีศึกษา : อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มที่ 9การบูรณาการให้บริการและการชดเชยค่าบริการรักษา พยาบาลผู้ป่วยในของระบบประกันสุขภาพสามกองทุน
กลุ่มที่ 10การเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโดยโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย(Residency Training by Private Hospitals in Thailand)

หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรฯ ปธพ. รุ่นที่ 2

กลุ่ม หัวข้อเอกสารวิจัย
กลุ่มที่ 1การคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข ทุกสิทธิด้วยการเพิ่มเติมมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มที่ 2การคุ้มครองผู้รับบริการในสถานพยาบาล : กรณีศึกษาสถานพยาบาลเสริมความงาม
กลุ่มที่ 3ความพร้อมในการนำระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน (Pay for Performance) มาใช้ในประเทศไทย
กลุ่มที่ 4แนวทางการแก้กฎหมายฟ้องร้องทางอาญาคดีทางการแพทย์
กลุ่มที่ 5ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษา : ชุมชนในจังหวัดชลบุรีและกาญจนบุรี)
กลุ่มที่ 6ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล : แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
กลุ่มที่ 7การผลิตแพทย์หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย
กลุ่มที่ 8ธรรมาภิบาลกับการบริหารทางการแพทย์สำหรับแรงงานต่างประเทศในประเทศไทย กรณีศึกษา : อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มที่ 9การบูรณาการให้บริการและการชดเชยค่าบริการรักษา พยาบาลผู้ป่วยในของระบบประกันสุขภาพสามกองทุน
กลุ่มที่ 10การเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโดยโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย(Residency Training by Private Hospitals in Thailand)

หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรฯ ปธพ. รุ่นที่ 3

กลุ่ม หัวข้อเอกสารวิจัย
กลุ่มที่ 1Model การใช้ทรัพยากรบุคคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง
กลุ่มที่ 2การเตรียมตัวของระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งระบบกับสังคมผู้สูงวัยใน 5 ปี ข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
กลุ่มที่ 3การพัฒนาต้นทุนมนุษย์ในเด็กและเยาวชนสู่สังคมที่ดี
กลุ่มที่ 4การบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลุ่มที่ 5Medical Hub : กรณีสึกษาการเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สมุนไพรนานชาติอย่างมีธรรมาภิบาล
กลุ่มที่ 6การวิเคราะห์ผลการบริหารงบประมาณของ สปสช. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การมีส่วนร่วมของสถานพยาบาลและทิศทางที่เหมาะสมตามหลักธรรมมา ภิบาล
กลุ่มที่ 7การใช้หลักธรรมมาภิบาลในการพัฒนาระบบและนโยบายการเป็นหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชนสำหรับระบบสาธารณสุขของประเทศ
กลุ่มที่ 8การศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีมีภาวะแทรกซ้อนทางไตระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม
กลุ่มที่ 9บทบาทของโรงพยาบาลและสถาบันเอกชนในระบบการแพทยศาสตร์ศึกษาหลังปริญญาตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่ 10โครงสร้างและระบบการมีส่วนร่วมเพื่อคุ้มครองประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขตามหลักการของธรรมาภิบาล

หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรฯ ปธพ. รุ่นที่ 4

กลุ่ม หัวข้อเอกสารวิจัย
กลุ่มที่ 1การใช้ธรรมาภิบาลในการกำหนดนโยบายด้านอัตรา กำลังแพทย์และพยาบาลของประเทศไทย เช่น ประเด็น คุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลและยั่งยืนของระบบ
กลุ่มที่ 2ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย และกลไกคุ้มครองเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในการรับบริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์
กลุ่มที่ 3การใช้หลักธรรมาภิบาล วิเคราะห์แนวคิด การจ่ายร่วมค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับระบบสุขภาพไทยที่มีคุณภาพและยั่งยืน
กลุ่มที่ 4การพัฒนาระบบนโยบาย การเป็นหุ้นส่วนภาครัฐ-เอกชน สำหรับระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล
กลุ่มที่ 5นโยบายและรูปแบบ การพัฒนาประเทศในการเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติอย่างมีธรรมาภิบาล
กลุ่มที่ 6การควบรวมการบริหารจัดการ 3 กองทุนสุขภาพของประเทศ สปสช.-สปส.-สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ควรหรือไม่ อย่างไร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กลุ่มที่ 7การเตรียมตัวของระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งระบบกับสังคมผู้สูงวัยใน 5 ปีข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
กลุ่มที่ 8การปฏิรูประบบส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล (National Health Prevention Programs and Financing Reform)
กลุ่มที่ 9ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของสื่อสังคม (Social Media) ต่อสุขภาพประเด็นปัญหา การป้องกัน การให้ความรู้และกลไกการควบคุมกำกับดูแล
กลุ่มที่ 10ศึกษาปัญหา สิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในเยาวชน ในประเด็นนโยบายสาธารณะ และการบังคับใช้ตามหลักธรรมาภิบาล

หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรฯ ปธพ. รุ่นที่ 5

กลุ่ม หัวข้อเอกสารวิจัย
กลุ่มที่ 1การศึกษาเมืองต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
กลุ่มที่ 2การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเพื่อการให้บริการทางคลินิก แก่ประชาชนไทยบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
กลุ่มที่ 3การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพและความต้องการการดูแลด้านสุขภาพโดยภาครัฐของผู้สูงอายุกลุ่มสุขภาพดีหรือ Healthy aging มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
กลุ่มที่ 4การนำหุ่นยนต์มาใช้ทางการแพทย์ และความรับผิดทางกฎหมาย
กลุ่มที่ 5ผลกระทบของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ที่มีผลต่อบุคลากรทาง การแพทย์ และระบบสาธารณสุข
กลุ่มที่ 6การวิจัยสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงการออกใบรับรองแพทย์เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
กลุ่มที่ 7Good governance in thai Healthcare Financing
กลุ่มที่ 8การประเมินสถานการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระดับชุมชน
กลุ่มที่ 9โครงการวิจัย “โมเดลระบบอภิบาลการสื่อสารข้อมูลสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์”
กลุ่มที่ 10การเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อเอกสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรฯ ปธพ. รุ่นที่ 6

กลุ่ม หัวข้อเอกสารวิจัย
กลุ่มที่ 1ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในระบบสุขภาพกรณีศึกษา โครงการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางกรมการแพทย์
กลุ่มที่ 2การใช้หลักธรรมาภิบาลวิเคราะห์แนวคิด “การร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล” ที่เหมาะสมกับระบบสุขภาพไทย ที่มีคุณภาพและยั่งยืน
กลุ่มที่ 3การจัดทำข้อมูลสุขภาพชุมชน เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในเขตเมือง ด้วยการใช้สื่อสารสนเทศ (กรณีศึกษาบางกอกน้อยโมเดล: Bangkoknoi Model)
กลุ่มที่ 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ ในยุคประเทศไทย 4.0
กลุ่มที่ 5โทรเวช (Telemedicine) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประเทศไทย 4.0
กลุ่มที่ 6ผลกระทบของการจัดตั้งศูนย์การแพทย์นานาชาติ ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ไทย/td>
กลุ่มที่ 7ธรรมาภิบาลกับการควบรวม 3 กองทุนสขุ ภาพ ของประเทศไทยกรณีศึกษา :“เจ็บปว่ยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่”
กลุ่มที่ 8บทเรียนและมุมมองเชิงระบบ Ecosystem for Innovation ในการพัฒนาหุ่นยนต์จัดยาครบวงจร ในยุค Thailand 4.0
กลุ่มที่ 9บทบาทกระทรวงสาธารณสุขตามหลักธรรมาภิบาลในอุดมคติ
กลุ่มที่ 10ประสิทธิผลการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย 2561