ข่าวและกิจกรรม


โครงการสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยตามหลักศาสนาพุทธ เวชภาวนา คิลานธรรม จัดโดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ศปช.) และ กลุ่มอาสาคิลานธรรม ศูนย์การแพทย์ชลประทาน ศูนย์การแพทย์ชลประทาน