ข่าวและกิจกรรม


ปธพ.7 จัดแพทย์อาสาฯ ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศล ‘สมเด็จพระสังฆราช’ ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี แพทยสภา จังหวัดชลบุรี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 7 และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยนำแพทย์อาสา และบุคลากรอาสา จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัด 12 คลินิกเฉพาะทาง ตรวจเลือด เอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจหลอดเลือดสมอง คลินิกหู คอ จมูก คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกแพทย์แผนไทย บริการทันตกรรม บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโควิด-19 และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) คลินิกสุขภาพจิต และตรวจร่างกายทั่วไป โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกว่า 500 ราย เข้ารับบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเมตตาจากพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า การออกหน่วยตรวจสุขภาพพระสงฆ์ของหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.7 ครั้งนี้ สะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆ ที่มาทำงานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน บูรณาการเป็นงานจิตอาสาขนาดใหญ่ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการแพทย์ "นำหมอมาหาพระ" เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์หันมาดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีต่อไป

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการแพทย์อาสาเป็นการมอบโอกาสทางการแพทย์แก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี นับเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชลบุรีให้ก้าวไปสู่การเป็นเมืองที่ผู้คนมีสุขภาพดีต่อไป

นพ.สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กล่าวว่า นอกจากการตรวจทางการแพทย์แก่พระภิกษุและประชาชนชาวชลบุรีในครั้งนี้ ภารกิจของศูนย์อนามัยที่ 6 ยังจะมุ่งทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้นอย่างเป็นธรรม สะดวก และรวดเร็ว พร้อมไปกับการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรม และลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะที่ดี เพื่อให้การดูแลสุขภาพปฐมภูมิเริ่มต้นที่บ้านและชุมชน โดยเน้นการสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย ตลอดจนผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึงต่อไป

พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ. กล่าวว่า มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมจัดถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โดยมูลนิธิฯ และคณะนักศึกษา ปธพ. ได้ขอประทานอนุญาตดำเนินโครงการต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าพระคุณท่านได้อนุโมทนา ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.แต่ละรุ่นถวายการตรวจรักษาไปแล้ว 25 ครั้ง

สำหรับโครงการต่อไปคือ การจัดหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร 27 คลินิก ที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566