ข่าวและกิจกรรม


โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ณ โรงพยาบาลพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร พร้อมด้วย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดโครงการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตร ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชนในชนบทห่างไกล ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการเดินทาง ลดคิวการรักษาหรือผ่าตัดโรคเฉพาะทางของผู้ป่วย เปิดให้บริการทั้งหมด 10 คลินิก ได้แก่ คลินิกทันตกรรม คลินิกจักษุ คลินิกหัวใจ คลินิกกายอุปกรณ์และคลินิกขาเทียม คลินิกส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร คลินิกเต้านมและมะเร็งเต้านม คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกคัดกรองวัณโรคและมะเร็งปอด คลินิกโรคตับและมะเร็งตับ คลินิกผู้สูงอายุ/ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ โอกาสนี้ องคมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้เยี่ยมชมการให้บริการคลินิกเฉพาะทาง ให้กำลังใจทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ครบทั้ง 10 คลินิก เฉพาะทางโดยให้บริการตรวจคัดกรอง รักษา พร้อมส่งต่อโรงพยาบาลศักยภาพสูง เพิ่มการเข้าถึงบริการกลุ่มโรคเสี่ยงที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ให้กับประชาชน จ.พิจิตร กว่า 1,100 ราย