ข่าวและกิจกรรม


รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2562)