ข่าวและกิจกรรม


เปิดตัวโครงการ "อาสาร่วมใจ FIGHT COVID"


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผนึกกำลังเครือข่ายภาคี ประกาศโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID“ภารกิจสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้า สู้ภัย COVID-19 ปกป้องประชาชน

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผนึกกำลัง ปธพ.8 และเครือข่ายภาคีประกาศยุทธศาสตร์ และ 9 ภารกิจ ในโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID“ เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นทางการแพทย์ในเชิงยุทธศาสตร์แก่ผู้รับผิดชอบ และสนับสนุนทีมแพทย์ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแนวหน้าฟันฝ่าไวรัส COVID-19 ทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย อาทิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์/ แอลกอฮอล์เจล/ยา และสารเคมีฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ด้านการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้แก่ประชาชน และเป็นศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเร่งด่วนในการดูแลผู้ป่วย โดยจะระดมกำลังสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์จากเครือข่าย รวมทั้งช่วยในการบริหารจัดการเรื่องการจัดหา จัดเก็บ และแจกจ่ายอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (20 มี.ค.2563) ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ในฐานะรองประธานโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และแพทยสภา และ พญ.เจรียง จันทรโกมล ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) แถลงถึงความร่วมมือโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ซึ่งเป็นการรวมพลังร่วมแรงร่วมใจของทีมอาสาจากเครือข่ายภาคีหลากหลายหน่วยงานทั้งวงการแพทย์และภาคเอกชน เพื่อร่วมภารกิจหลักในการนำเสนอแนะยุทธศาสตร์ในการเตรียมรับสถานการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

สธ.แถลงพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 91 ราย เสียชีวิตอีก 1
สหรัฐมีผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุดในโลก 82,404 ราย
พรก. ฉุกเฉินโควิด 'รัฐประหารเงียบ'!?

ข่าวร้อนจากสนามบิน! ผู้หญิงอายุ 49 แต่ยังสวยใสเหมือนสาววัยรุ่น!
Advertiser
ADVERTISEMENT

โดยพลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ รับผิดชอบในภารกิจนี้ สำหรับอีก 9 ภารกิจ ประกอบด้วย ได้แก่ 1. การจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจากการติดเชื่อไวรัส COVID-19 รวมทั้งจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย 2. จัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ 3. การจัดหา/จัดทำหน้ากากผ้าสำหรับประชน 4. การจัดหาแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์เจล / ยารักษา / และสารเคมีฆ่าเชื้อโรคให้โรงพยาบาล มีใช้อย่างเพียงพอ 5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น PPE (Personal Preventive Equipment) อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยได้รับมอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด จากนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 6. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ (Respirator)

นอกจากภารกิจด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกร์ทางกรแพทย์แล้ว ยังได้ทำภารกิจด้านการสร้างขวัญกำลังใจและด้านข้อมูลข่าว ได้แก่ 7. การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณแอ๊ด คาราบาว แต่งบทเพลงและนอกจากภารกิจด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกร์ทางกรแพทย์แล้ว ยังได้ทำภารกิจด้านการสร้างขวัญกำลังใจและด้านข้อมูลข่าว ได้แก่ 7. การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณแอ๊ด คาราบาว แต่งบทเพลงและขับร้องเพลง “รวมใจไทยข้ามโควิท-19” เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กลุ่มแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันให้แก่ประชาชน 8. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากนายประภาส ชลศรานนท์ Workpoint ในการสร้างสรรค์เวปไซต์ เช็คสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก แบบ Real time เป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 และ 9. การเป็นศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ที่ทำการรักษา หากเกิดเหตุเร่งด่วนอีกด้วย

ทั้งนี้ในการดำเนินการทั้ง 9 ภารกิจข้างต้น ทีมโครงการฯ จะระดมสรรพกำลังสนับสนุนจากเครือข่ายภาคี ทั้งอุปกรณ์ทางการฒแพทย์และทุนทรัพย์ รวมทั้งการจัดการเรื่องการจัดหา จัดเก็บ และแจกจ่าย อย่างเป็นระบบ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และทางโครงการยินดีที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในภารกิจอันสำคัญและยิ่งใหญ่ของประเทศในครั้งนี้ด้วย

https://www.youtube.com/watch?v=EUTa6NHPFG4

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/871817