ข่าวและกิจกรรม


งานสัมมนาการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม Moral Hospital Forum ครั้งที่ 1


"งานสัมมนาการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม Moral Hospital Forum ครั้งที่ 1"

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

ประธานมูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย มีบรรยายพิเศษเรื่อง "จากองค์กรคุณธรรมสู่สังคมคุณธรรม" พร้อมมีการ เสวนาการขับเคลื่อนและผลลัพธ์การดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม โดยผู้แทนจาก

  • โรงพยาบาลศิริราช ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
  • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร

ช่วงบ่ายมี กิจกรรม Workshop การจัดตั้งโรงพยาบาลคุณธรรม โดย นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา

  • แนะนำขั้นตอนการดำเนินการ
  • การลงทะเบียนในเว็บไซด์ และกรอกรายงานตามขั้นตอน
  • การประเมินผล ผ่านแต่ละขั้นตอน
  • การสรุปนำเสนอรายปี และการรายงานทุกปี
  • คำถาม-คำตอบ

หมายเหตุ : โรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วม “โครงการตู้สะพานบุญ” รับตู้และอุปกรณ์ ได้ที่อาคารแพทยสภาหลังใหม่


แบบตอบรับเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital Forum) ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร