ข่าวและกิจกรรม

วีดีโอ

"การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital Forum) ครั้งที่ ๑" ณ ห้องไพจิตร ปวะบุตร ชั้น ๙ อาคาร ๘ สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี