ข่าวและกิจกรรมวีดีโอ

หนังสือ “สัจธรรมชีวิต” นับเป็น “ความจริงของชีวิต” ที่ว่า “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” ไม่มีใครหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้ได้ ทำให้ทุกคนต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นคู่มือการเดินทางถึงปลายทางของชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างงดงาม นอกจากจะสนับสนุนการบริจาคอวัยวะตนซึ่งเป็นมหาทานครั้งสุดท้าย และเตรียมความพร้อมทางกฎหมายให้เกิดความสงบสุขในครอบครัวหลังจากไปแล้ว ยังทำให้ผู้อ่านเกิดความสงบจิตใจในช่วงบั้นปลายของชีวิตในที่สุด